Banner-1

Poslamaýan polatdan ýasalan wafli barlamak klapanyny nädip saýlamaly?

Poslamaýan polatdan ýasalan wafli barlamak klapan, köp modelleri we aýratynlyklary bolan awtomatiki klapandyr.Önümiň bu görnüşi, esasan, serişdäniň yza gaýdyp gelmeginiň, nasosyň we hereketlendiriji motoryň ters öwrüminiň we konteýnerdäki serişdäniň akmagynyň öňüni almak üçin ulanylýar.Orta setirde dürli-dürli ulanylyp bilner.Poslamaýan polatdan ýasalan wafli barlag klapanyny nädip saýlamaly?Nämä üns bermeli?

1. Ulanyjylara, wafli barlag klapanlarynyň has uzak hyzmat ediş möhletini, iş temperaturasynyň ýokarydygyny we şol bir gowy möhürleýiş öndürijiligini üpjün etmek üçin metal gaty möhürlenen wafli barlag klapanlaryny saýlamak maslahat berilýär.

2. Eger nominal ululygy DN100 (NPS4) -den uly ýa-da deň bolsa, saýlamak maslahat berilýärH76 görnüşli goşa disk swing wafli barlag klapanbarlag klapanynyň suwuklyk garşylygynyň ýitmegini netijeli azaldyp biler;nominal ululygy DN80 (NPS3) -den az ýa-da deňdir, we H71 görnüşli göteriş barlag klapany saýlanylýar.

3.H71 göteriji görnüşli wafli barlag klapannominal ululygy DN100-den az ýa-da deňdir (NPS), adatça ykjam gurluşy we gaýtadan işlemek we önümçilik prosesi sebäpli öndürilmeýär.Ulanyjylara poslamaýan polatdan ýokary göteriji görnüşli wafli barlag klapanlaryny saýlamak maslahat berilýär.klapan.

4. Wafli görnüşinden başga-da, poslamaýan polatdan goşa diskli swing barlaýyş klapanynyň hem gab görnüşi we flanes görnüşi bar.Ulanyjynyň aýratyn talaplary ýok bolsa, gurluş görnüşi adatça adaty standartlara laýyklykda kompaniýamyz tarapyndan öndürilýär.Käbir goşa disk swing barlag klapanlary goşa flanes gurluşy (H46 görnüşi) bilen dizaýn edilip bilner.

5. Baglanan goşa flaply swing barlaýyş klapanynyň flanes diňe ýerleşiş roluny ýerine ýetirýär we lýustra bolt güýjüni götermeýär, şonuň üçin flanesiň galyňlygy adaty flanesiň galyňlygyna görä düzülmeýär galyň flanes Galyňlygy adaty flaneslerden pes.Jübüt flanes birikmesiniň flanesleri, iki diskli swing barlaýyş klapany bolt güýjüni göterýär we flanesiň galyňlygy flanes standartyna laýyklykda düzülendir.

6. PN10, PN16, PN25 we PN40 nominal basyşly lift görnüşli wafli barlag klapanlary iki sany gurluş uzynlygy bar.Gysga seriýaly barlag klapanlarynyň bahasy has pes, ýöne barlag klapany bilen turbageçiriji flanesiň arasynda standart däl birikdiriji gazetler talap edilip bilner.Uzyn seriýaly barlag klapanlary ulanylsa, adaty flanes gazetleri taýýarlanyp bilner.

1


Iş wagty: Awgust-26-2022