Senagat habarlary

 • Deňiz suwuny süýjediji üçin klapan materiallaryny ornaşdyrmak

  Deňiz suwuny süýjediji üçin klapan materiallaryny ornaşdyrmak

  Soňky ýyllarda adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy we senagatyň ösüşi bilen süýji suwuň sarp edilişi ýylsaýyn artdy.Suw meselesini çözmek üçin ýurtda köp sanly süýjediji taslamalar gurulýar.Bu prosesde ...
  Koprak oka
 • Vananyň işleýiş temperaturasy

  Vananyň işleýiş temperaturasy

  Vananyň işleýiş temperaturasy, klapan materialy bilen kesgitlenýär.Klapanlar üçin köplenç ulanylýan materiallaryň temperaturasy şeýleräk: Klapan işleýiş temperaturasy Çal reňkli demir klapan: -15 ~ 250 le Çekip bolýan demir klapan: -15 ~ 250 uct Süýümli demir klapan: -30 ~ 350 ℃ icokary ...
  Koprak oka
 • Umumy klapanlary oturtmak

  Umumy klapanlary oturtmak

  Derwezeli klapanlary oturtmak Derwezäniň klapany diýlip hem atlandyrylýan derwezäniň klapany, turbanyň akymyny sazlamak we turbageçirijini açmak we ýapmak üçin kesiş bölümini üýtgedip, klapanyň açylmagyna we ýapylmagyna gözegçilik etmek üçin derwezäni ulanmakdyr.Derwezäniň klapanlary esasan doly açyk ýa-da doly turbageçiriji üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Klapan saýlamak boýunça görkezmeler

  Klapan saýlamak boýunça görkezmeler

  1. Derwezäniň klapanyny saýlamak Umuman, derwezeli klapanlary ileri tutmaly.Derwezeli klapanlar diňe bir bug, ýag we beýleki köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin däl, eýsem granulaly gaty jisimleri we uly ýapyşyklylygy öz içine alýan we went we pes vakuum ulgamy klapanlary üçin hem amatly.Mediýa üçin ...
  Koprak oka
 • Barlag klapanlaryny ulanmak barada

  Barlag klapanlaryny ulanmak barada

  Barlag klapanynyň ulanylyşy 1. Swing barlag klapany: Swing barlag klapanynyň diski disk görnüşinde bolup, klapan oturgyjynyň şahasynyň töwereginde aýlanýar.Vananyň içki geçişi tertipli bolany üçin, akymyň garşylyk derejesi ýokarlanýar.Açylýan barlag klapan kiçi, pes gat üçin amatly ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat klapanlar möhürlenende haýsy şertleri berjaý etmeli

  Poslamaýan polat klapanlar möhürlenende haýsy şertleri berjaý etmeli

  Klapanlar himiki ulgamlarda howany bölmek enjamlarynyň doly toplumy hökmünde ulanylýar we möhürleýji ýüzleriniň köpüsi poslamaýan polatdan ýasalýar.Öwürmek işinde, üweýji materiallaryň nädogry saýlanmagy we üweýiş usullarynyň nädogry bolmagy sebäpli, diňe val önümçiliginiň netijeliligi däl ...
  Koprak oka
 • Turbageçiriji klapan gurmak üçin düzgünler we talaplar

  Turbageçiriji klapan gurmak üçin düzgünler we talaplar

  1. Gurlanda, orta akymyň ugruna üns beriň, klapan korpusy tarapyndan ses berlen okuň ugruna laýyk bolmaly.2. Kondensatyň gaýdyp gelmezligi üçin duzak dikeldiş esasy turbasyna girenden soň, kondensatyň öňünden barlag klapanyny guruň.3. Düwürtigiň ýokarlanmagy ...
  Koprak oka
 • Deňiz suwy üçin klapanlar näme?

  Deňiz suwy üçin klapanlar näme?

  Klapan görnüşini ýerlikli saýlamak, material sarp etmegi azaldyp, ýerli garşylygy we energiýa sarp edilişini azaldyp, gurnamagy ýeňilleşdirip we tehniki hyzmaty azaldyp biler.Bu makalada “Dongsheng Valve” deňiz suwlary üçin haýsy klapanlaryň ulanylýandygyny size hödürledi.1. Öçürmek üçin klapan ...
  Koprak oka
 • Deňiz suw klapanlaryny oturtmak üçin umumy talaplar

  Deňiz suw klapanlaryny oturtmak üçin umumy talaplar

  Vananyň gurnama ýagdaýy enjamyň bir tarapynda merkezi tertipde ýerleşdirilmelidir we zerur iş platformasy ýa-da tehniki hyzmat platformasy üpjün edilmelidir. Frequygy-ýygydan işlemegi, tehniki hyzmat etmegi we çalyşmagy talap edýän klapanlar ...
  Koprak oka
 • Klapan materialy: 304, 316, 316L arasynda näme tapawut bar?

  Klapan materialy: 304, 316, 316L arasynda näme tapawut bar?

  Klapan materialy: 304, 316, 316L arasynda näme tapawut bar?"Poslamaýan polat" "polat" we "demir", haýsy aýratynlyklar we gatnaşyklar?304, 316, 316L nädip gelýär we biri-biriniň arasynda näme tapawut bar?Polat: Demir bilen material ...
  Koprak oka