Banner-1

Müşderi meselesi

Sessiz barlag klapanlary 2005-nji ýyldan bäri Italiýa eksport edildi

Müşderi Italiýada belli klapan markasy, olar on ýyldan gowrak müşderi üçin uzak möhletli hyzmatdaşlygymyz, dymýan barlag klapanlarymyzy we beýleki barlag klapanlaryny yzygiderli we yzygiderli satyn alýarlar, şolaryň arasynda flanes sessiz barlagy sargyt edilen klapanlar iň köp.
Müşderiniň pikirleri: "Barlaýyş klapanlaryňyzyň hili gaty gowy, esasanam eltip beriş wagty biziň talaplarymyza gaty laýyk gelýär. Müşderilerimiz gaty kanagatlandyrýarlar. Siziň hyzmatyňyzdan kanagatlanýaryn we önümlerimiziň gerimini has giňeltmek üçin önümleriňiziň gerimini giňeldip bilersiňiz diýip umyt edýärin. gelejekde klapan talaplary. Sag boluň. "

Müşderi meselesi2

Iki plastinka barlag klapanlary 2006-njy ýyldan bäri Ispaniýa eksport edildi

Müşderi Ispaniýaly, meşhur ýerli marka satyjysy, sergide duşuşdyk. Olar goşa plastinka barlag klapanlarymyzy satyn alýan uzak möhletli müşderilerimiz.
Müşderiniň pikirleri: "Iki plastinka barlag klapanlaryňyzyň hili ýokary hilli kepillik we iň amatly wagt bilen elmydama ajaýypdy. Sag boluň"

Müşderi meselesi4

Ball Check Valves 2007-nji ýyldan şu güne çenli Gollandiýa eksport edildi

Müşderi Gollandiýada meşhur klapan markasy.Amsterdam ýarmarkasynda duşuşdyk.10 ýyldan gowrak wagt bäri biziň uzak möhletli müşderilerimiz bolup, top barlag klapanlarymyzy we beýleki barlag klapanlarymyzy yzygiderli we yzygiderli satyn alýarlar.
Ilkinji ýyllarda top barlag klapanlarynyň içerki önümçiligi azdy.Zawodymyz olary has ir öndürýärdi.
Müşderiniň pikirleri: "Top barlaýyş klapanyňyz gaty gowy, ýokary hilli kepillik, gowşuryş wagty hem iň amatly çäkde. Geljekde hyzmatdaşlyga we ösüşe sabyrsyzlyk bilen garaşýarys."

Müşderi meselesi3

Diafragma klapanlary 2008-nji ýyldan şu güne çenli Afrika eksport edildi

Müşderi Afrikadan we magdan taslamasy üçin jogapkärdir.Olar biziň bilen on ýyldan gowrak wagt bäri hyzmatdaşlyk edýän yzygiderli müşderilerimizdir.Olar diafragma klapanlarymyzy yzygiderli we yzygiderli satyn alýarlar.
Müşderiniň pikirleri: "Diafragma klapanlaryňyz elmydama ýokary hilli bolup, dag-magdan işlerimiz üçin doly laýyk gelýär. Siziň hyzmatyňyzdan diýseň hoşal. Geljekde gowy hyzmatdaşlygymyzy dowam etdireris diýip umyt edýäris."

Müşderi meselesi1

Kebelek klapanlary 2020-nji ýylyň iýul aýynda Filippinlere eksport edildi

Müşderi Filippinlerden bolup, ol ýaňy bölekleýin söwda edip başlady.Ol kebelek klapanlarynyň kiçi toparyny satyn alyp, bazary ösdürmek üçin bazara çykar.Bahasy nukdaýnazaryndan müşderilerimize köp goldaw berdik we ol bize örän minnetdar.
Müşderiniň pikirleri:
"Kebelek klapanlarynyň ýagdaýy gowy we hili gowy. Sag boluň. Men henizem bazara hödürleýärin. Arzan klapanlar kän bolansoň. Qualityöne hil taýdan akylly. Siziň klapanlaryňyz olaryňkydan gowy. Uly sargytlara garaşyň geljek."

Müşderi meselesi6

Derweze klapanlary 2017-nji ýylyň maý aýynda Malaýziýa eksport edildi

Müşderi Malaýziýadan ýerli distribýutor we iki kompaniýa işleýär.2017-nji ýylda derwezeli klapan in engineeringenerçilik taslamasyny amala aşyrdylar.Müşderi web sahypasy arkaly Laizhou Dongsheng Valve Co., LTD-ni gözledi.Aýratynlyklaryň köplügi we dürlüligi sebäpli gepleşikler uzak dowam etdi, ýöne ahyrsoňy hünärmenlik we ýokary hilli bolmak bilen müşderi bilen gowy hyzmatdaşlyga ýetdik.
Müşderä baha bermek:
"DSV derwezeli klapanlar ýokary hilli, hünärli iş we gowşuryş wagty bilen deňeşdirilýär. Satuwdan soňky hyzmat hem biziň, hem müşderilerimiz üçin diýseň kanagatlandyryjy. Geljekde beýleki derwezeli klapan taslamalary bilen hyzmatdaşlyga sabyrsyzlyk bilen garaşýarys."

Müşderi meselesi9