Banner-1

Biz hakda

KORPORAT PROFILI

Biz kim

Laizhou Dongsheng Valve Co., Ltd professional klapan zawody, 2002-nji ýyldan bäri gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, toplumlaýyn ýöriteleşdirilen kompaniýanyň satuwydyr. Bizde ylmy we berk dolandyryş ulgamy, güýçli tehniki güýç bar, ösen gaýtadan işleýän enjamlar we laýyk tehniki ösüş, ýokary tehnologiýa we ýokary hilli tehnikler we işçiler.Zawod meýdany 30,000 inedördül metr bolup, 148 işgäri bar.19 ýyllyk ünsi jemlänimizden soň, dünýä belli barlag klapan önümçilik bazasyna öwrüldik we önümlerimiz Europeewropa, Amerika, Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa, Awstraliýa we beýleki 70-den gowrak ýurt we sebitlere eksport edilýär.

biz hakda
Areaer meýdany
Işgärler
Tejribe ýyly
+
Countriesurtlary we sebitleri eksport ediň

Biz näme edýäris

Esasy önümlerimiz, her dürli ýeke-täk disk swing klapany, goşa disk swing barlaýyş klapany, flanes we ýüplükli barlaýyş klapan, flanes we wafli görnüşli sessiz barlag klapan, lift barlag klapan, diafragma klapan, top klapan we kebelek klapan we ş.m. Önümler nebit, himiýa senagaty, suw üpjünçiligi we zeýkeş, magdançylyk, suw arassalaýjy enjamlar, bug, suwuk iýmit we beýleki turbageçiriji ulgamlarda giňden ulanylýar, Europeanewropa we Amerikan bazaryndaky ýokary derejeli klapan önümlerine ünsi jemleýär.Kompaniýa öňdebaryjy önümçilik tehnologiýasy, enjamlary, dolandyryş we dolandyryş ulgamy we standarty bar we ISO9001 hil ulgamy şahadatnamasy we CE şahadatnamasyndan geçdi.

v
ndf

Korporatiw medeniýet

Wezipe
Dünýä ulanyjylaryna iň ýokary hilli klapan önümlerini we iň amatly suwuk çözgütleri bermek.
Görüş
Işgärleriň buýsanýan, pudaga hormat goýýan we müşderiler tarapyndan iň ynamdar klapan ölçegli kompaniýa bolmak.
Esasy gymmatlyklar
Dogruçyllyga esaslanyp, hil boýunça ýaşamaga çalyşyň, kämillik bilen ýeňiň we arassalamak bilen berk boluň
Dogruçyllyk: Dogruçyllyk we ygtybarlylyk adam bolmagyň esasy häsiýetleridir, dogruçyl dolandyryş kärhanany ösdürmegiň esasy ölçegidir.
Hil boýunça diri galyň: Hil kärhananyň ýaşamagynyň esasy, ösüşiň özeni we üstünlik üçin jadyly ýaragdyr.
Üstünlik bilen ýeňiň: Ajaýyp dizaýn, ajaýyp hil, ajaýyp öndürijilik, amatly baha we oýlanyşykly hyzmat bilen müşderileri we bazary ýeňiň.
Takyklyk bilen güýçlendiriň: arassalanan dolandyryş, çylşyrymly enjamlar we takyk ölçegler arkaly ajaýyp önüm öndürip bileris.Senetçilik önümleriniň talaplaryna esaslanýan senagat önümleriniň standarty, bütin dünýäde müşderileriň öwgüsini we ynamyny gazandy.
Kärhananyň ruhy
Dogruçyllyk we dogruçyllyk, yhlas we yhlas, agzybirlik we pragmatizm, öňdebaryjy we täzelikçi.

Kompaniýanyň taryhy

Kompaniýa 2002-nji ýylda döredildi we ilki bilen kebelek klapanlaryny öndürmäge gönükdirildi.
Soňky iki onýyllygyň dowamynda, onlarça önüm we ýüzlerçe spesifikasiýa bilen barlag klapanlary, diafragma klapanlary, top klapanlary we kebelek klapanlary ýaly dört sany esasy klapan seriýasyny döretdi.Bu materiallara çoýun, çoýun polat, guýma mis we poslamaýan polat degişlidir.
Kompaniýa geçmişde bir önümden birnäçe gurluş önümlerini senagat taýdan kämilleşdirmegi tamamlady.Indi ol dünýä belli gaýdyp gelmeýän klapan önümçilik bazasyna öwrüldi we kompaniýanyň önümleri Europeewropa, Amerika, Afrika, Günorta-Gündogar Aziýa we Awstraliýa ýaly 70-den gowrak ýurda we sebitlere eksport edilýär.

KOMPANI QA SYIFASATY WE ŞAHSY KERTIFIKAT

KOMPANI QA SYIFASATY WE ŞAHSY KERTIFIKAT1
KOMPANI QA SYIFASATY WE ŞAHSY KERTIFIKAT2
KOMPANI QA SYIFASATY WE ŞAHSY KERTIFIKAT3
KOMPANI QA SYIFASATY WE ŞAHSY KERTIFIKAT4

Ofis gurşawy we zawod gurşawy

hakda (4)
Tingiwopis ussahanasy
20200811145416
20200811150336
hakda (1)
hakda (6)

Näme üçin bizi saýlaýar?

Tejribe

18 ýyldan gowrak öndüriji we eksport tejribämiz bar.

Şahadatnama

Bizde CE we ISO9001 şahadatnamasy bar.

Kepillik

1 ýyl kepillik berýäris.

Hil

Gaplamazdan ozal her klapan üçin basyş synagyny edýäris.

Topar

Professional gözleg we ösüş, önümçilik toparymyz bar.