Haryt habarlary

 • Top barlag klapanynyň gurluş aýratynlyklary

  Top barlag klapanynyň gurluş aýratynlyklary

  Top barlag klapanyna top kanalizasiýa barlag klapany hem diýilýär.Vananyň göwresi düwünli demirden ýasalýar.Klapan korpusynyň boýag ýüzi ýokary temperatura bişirilenden soň zäherli epoksi boýagdan ýasalýar.Boýagyň üstü tekiz, ýylmanak we açyk reňkde.Rezin bilen örtülen metal togalanýar ...
  Koprak oka
 • H71W poslamaýan polatdan ýasalan wafli göteriji barlag klapanynyň iş prinsipi we aýratynlyklary

  H71W poslamaýan polatdan ýasalan wafli göteriji barlag klapanynyň iş prinsipi we aýratynlyklary

  Poslamaýan polat wafli göteriji barlag klapany H71W / poslamaýan polatdan bir taraplaýyn klapan / wafli göteriji gaýdyp gelmeýän klapan gysga gurluş ululygyny we ýeke disk dizaýnyny kabul edýär.Adaty swing barlag klapany bilen deňeşdirilende, bu klapanlaryň daşarky syzmasy ýok, islendik ýagdaýda gurup bolýar, gowy möhürlemek üçin ...
  Koprak oka
 • Diafragma klapan

  Diafragma klapan

  Diafragma klapan, akym kanalyny ýapmak, suwuklygy kesmek we klapan korpusynyň içki boşlugyny klapan örtüginiň içki boşlugyndan aýyrmak üçin açyk we ýapylýan bölek hökmünde diafragmany ulanýan ýapyk klapandyr.Diafragma adatça rezin, plastmassa we beýleki elastik, kor ...
  Koprak oka
 • Kebelek klapanlaryny ulanmagyň giň gerimi

  Kebelek klapanlaryny ulanmagyň giň gerimi

  Kebelek klapan, turbadaky orta akymyna gözegçilik etmek üçin turbada oturdylan klapan görnüşidir.Kebelek klapan ýönekeý gurluş we ýeňil agram bilen häsiýetlendirilýär.Onuň düzüm böleklerine geçiriji enjam, klapan korpusy, klapan plastinka, klapan ste ...
  Koprak oka
 • Kebelek barlag klapanynyň aýratynlyklary we iş prinsipi

  Kebelek barlag klapanynyň aýratynlyklary we iş prinsipi

  Kebelek barlag klapanyna kebelek barlag klapany hem diýilýär.HH77X kebelek barlag klapany, turbadaky orta akym ýagdaýyna görä işleýän awtomatiki klapandyr.Turbageçiriji gurşawyň yza gaýdyp gelmeginiň öňüni alyp biler we nasoslaryň we ...
  Koprak oka
 • Kebelek klapan tutawajy bilen gurçuk dişli hereketlendirijiniň arasynda näme tapawut bar?Nädip saýlamaly?

  Kebelek klapan tutawajy bilen gurçuk dişli hereketlendirijiniň arasynda näme tapawut bar?Nädip saýlamaly?

  Tutga kebelek klapan we gurçuk dişli kebelek klapan, el bilen işlemegi talap edýän klapanlardyr.Olara el bilen kebelek klapanlary diýilýär, ýöne ikisiniň ulanylyşynda henizem tapawutlar bar.1. Kebelek klapany tutawaç tutawajy, göni klapan plastinkasyny sürýär ...
  Koprak oka
 • Klapanlaryň klassifikasiýasy

  Klapanlaryň klassifikasiýasy

  Suwuk turbalar ulgamynda klapan dolandyryş elementidir, onuň esasy wezipesi enjamlary we turba ulgamyny izolirlemek, akymy kadalaşdyrmak, akymyň öňüni almak, basyşy kadalaşdyrmak we çykarmak.Klapanlar howanyň, suwuň, bugyň, dürli poslaýjy serişdeleri, palçyk, ýag, suwuk metal we rad ...
  Koprak oka
 • Aýak klapanynyň CV bahasy nämeden ybarat?

  Aýak klapanynyň CV bahasy nämeden ybarat?

  CV bahasy, aýlaw akymynyň koeffisiýentini kesgitlemek üçin günbatar suwuklyk in engineeringenerçilik gözegçilik meýdanynda dörän aýlanyş göwrüminiň akym stenografiýasy, akym koeffisiýentiniň gysgaldylyşy.Akym koeffisiýenti, esasanam aýak v ýagdaýynda elementiň orta akym ukybyny görkezýär.
  Koprak oka
 • Kebelek klapanlaryny oturtmak we ulanmak üçin seresaplyklar

  Kebelek klapanlaryny oturtmak we ulanmak üçin seresaplyklar

  Kebelek klapanlary esasan dürli turbageçirijileri sazlamak we kommutasiýa etmek üçin ulanylýar.Turbany kesip we zyňyp bilerler.Mundan başga-da, kebelek klapanlarynda mehaniki könelmegiň we nol syzmagyň artykmaçlyklary bar.Butöne kebelek klapanlary käbir seresaplyklara düşünmeli f ...
  Koprak oka
 • Saýlaw ýörelgeleri we kebelek klapanlarynyň ulanylýan ýagdaýlary

  Saýlaw ýörelgeleri we kebelek klapanlarynyň ulanylýan ýagdaýlary

  1.Biz kebelek klapan ulanylýan ýerinde kebelek klapanlary akymy sazlamak üçin amatlydyr.Turbadaky kebelek klapanyň basyş ýitgisi birneme uly bolany üçin, derwezäniň klapanyndan üç esse köpdür.Şonuň üçin kebelek klapany saýlanylanda, presiň täsiri ...
  Koprak oka
 • Ringokarlanýan derwezeli klapan bilen ýokarlanmadyk derwezeli klapanyň arasyndaky tapawut

  Ringokarlanýan derwezeli klapan bilen ýokarlanmadyk derwezeli klapanyň arasyndaky tapawut

  Baldakdaky tapawut ýokarlanýan baldak derwezesi klapan lift görnüşi, beýgelmeýän baldak derwezesi klapan göteriji görnüş däl.Geçiriş tertibiniň tapawudy Rising baldak klapany, hozuň ýerinde aýlanmagyna itergi berýän el tagtasydyr we klapan baldagy çyzykly ýokarlandyrylýar we aşak düşýär ...
  Koprak oka
 • Bedendäki klapan oky nämäni aňladýar?

  Bedendäki klapan oky nämäni aňladýar?

  Vananyň korpusynda bellenen ok, turbadaky orta akym ugruny däl-de, klapanyň maslahat berilýän ugruny görkezýär.Iki taraplaýyn möhürleme funksiýasy bolan klapan görkeziji ok bilen bellik edilip bilinmez, ýöne ok bilen hem bellik edilip bilinmez, sebäbi klapan oky gaýtadan ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2