Kompaniýa habarlary

 • Klapanlaryň “ylgamak we syzmak” hakda gürleşiň

  Klapanlaryň “ylgamak we syzmak” hakda gürleşiň

  Biri, klapan syzmagy, bug syzmagynyň öňüni alyş çäreleri.1. vhli klapanlar zawoda girenden soň dürli derejeli gidrawliki synagdan geçmeli.2. Vanany sökmek we abatlamak zerur, ýeriň aşagy bolmaly.3. Bejeriş wagtynda, rulonyň goşulandygyny ýa-da ýokdugyny barlaň ...
  Koprak oka
 • Kebelek barlamak klapan

  Kebelek barlamak klapan

  Kebelek barlag klapan, serişdäniň akymyna baglylykda diski awtomatiki açýan we ýapýan we serişdäniň yza gaýdyp gelmeginiň öňüni almak üçin ulanylýar.Şeýle hem barlag klapan, bir taraplaýyn klapan, ters akym klapan we arka basyş klapan diýilýär.Barlag klapan k ...
  Koprak oka
 • Klapanlar gurlanda möhüm gorag çäreleri

  Klapanlar gurlanda möhüm gorag çäreleri

  Vanany guranyňyzda, metal, gum we beýleki keseki maddalaryň klapana girmeginiň we möhürleýiş ýüzüne zeper ýetmeginiň öňüni almak üçin süzgüç we ýuwujy klapan gurulmalydyr;gysylan howany arassa saklamak üçin fronda ýag-suw bölüji ýa-da howa süzgüji oturdylmaly ...
  Koprak oka
 • Klapan önümi: Önümçilik we gözleg prosesi

  Klapan önümi: Önümçilik we gözleg prosesi

  1. Kompaniýa tarapyndan satyn alnan dürli spesifikasiýalaryň çig mallary.2. Çig malda spektral analizator bilen material synagyny geçiriň we ätiýaçlyk nusga üçin material synag hasabatyny çap ediň.3, Çig mal kesmek üçin boş maşyn bilen.4. Gözegçiler çig malyň kesiş diametrini we uzynlygyny barlaýarlar ...
  Koprak oka
 • AQUATECH AMSTERDAM Suw arassalaýyş sergisi

  AQUATECH AMSTERDAM Suw arassalaýyş sergisi

  2019-njy ýylda Dongşeng Walw, Gollandiýada geçirilen AQUATECH AMSTERDAM halkara suw arassalaýyş sergisine gatnaşdy, kabinanyň nomeri 12.716A, 2019-njy ýylyň 5-nji noýabryndan 2019-njy ýylyň 8-nji noýabry aralygynda 3 gün dowam etdi. Serginiň weteran sergisi hökmünde, biz ...
  Koprak oka
 • Kärhanalary dolandyrmagy kämilleşdirmek taslamasy

  Kärhanalary dolandyrmagy kämilleşdirmek taslamasy

  2020-nji ýylyň awgust aýynda Laizhou City kärhanalary dolandyrmagy kämilleşdirmek taslamasyna başlady we model hökmünde 20 kompaniýany saýlady.Taslama kärhananyň iş ulgamynyň 36 esasy mazmunyny öz içine alýar we bäş esasy bölümde gurluş dolandyryşyny amala aşyrýar ...
  Koprak oka