Banner-1

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin bize ýüz tutanyňyzdan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

“Laizhou Dongsheng Valve” 1 sany sargyt goldap biler, hilimizi barlamagyňyzy haýyş edýäris.Emma bilýärsiňiz, dürli mukdarda dürli bahalar bar.

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, resminamalaryň köpüsini CE bilen birlikde berip bileris;ISO;3.1 Material şahadatnamalary;Hil şahadatnamasyGelip çykyşy barada şahadatnama we zerur bolan beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.
Köpçülikleýin önümçilik üçin gurşun wagty 15-30 gün dürli önüme we mukdara baglydyr.
Goýum wagtlary, goýumyňyzy alanymyzda güýje girýär.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

T / T, Western Union, L / C, CAD we ş.m. bank hasabymyzda töleg edip bilersiňiz.
30% öňünden goýum, iberilmezden ozal taýýar önümden soň 70% balans tölegi.

Önüm kepilligi näme?

Kepillik 1 ýyl.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Müşderileriň ähli meselelerini çözmek kompaniýamyzyň medeniýetidir.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny - güýçli kontrplak gaplaryny ulanýarys.
Ownuk aýratynlyklar ilki plastik halta gaplanýar, soňra kartonlara, soňra agaç gaplara salynýar.
Customöriteleşdirilen gaplamany kabul edýäris, ýöne goşmaça töleg bolar.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Ippingük daşama çykdajylary, saýlan transportyňyza baglydyr.Ekspress we howa adatça iň çalt, ýöne iň gymmat ýol.Deňiz bilen köp mukdarda haryt üçin iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek, size hödürläp bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?