Banner-1

Derwezeli klapan saýlamagyň artykmaçlyklary we kemçilikleri

Dürli klapanlaryň arasynda,derwezeli klapanlariň giňden ulanylýar.Derwezäniň klapany, derwezäniň plastinka kanal okunyň dikligine hereket edýän klapany aňladýar.Esasan turbadaky serişdäni kesmek, ýagny doly açyk ýa-da doly ýapmak üçin ulanylýar.Umuman, derwezeli klapanlary gysgyç hökmünde ulanyp bolmaýar.Highokary temperatura we ýokary basyş üçin ulanylyp bilner we dürli mediýa üçin ulanylyp bilner.Derweze klapanlary, adatça palçyk we ýelimli suwuklyklary daşaýan turbalarda ulanylmaýar.

Derwezäniň klapanynyň aşakdaky artykmaçlyklary bar:

1. Ownuk suwuklyga garşylyk;

2. Açmak we ýapmak üçin zerur tork az;

3. Orta halkanyň iki tarapa akýan halka tor turbasynda ulanylyp bilner, ýagny serişdäniň akym ugry çäklendirilmeýär;

4. Doly açylanda, işleýän gurşaw tarapyndan möhürlenýän ýeriň eroziýasy obeer şarynyň klapanyndan has kiçi bolýar;

5. Görnüşi birneme ýönekeý we önümçilik prosesi has gowudyr;

6. Gurluşyň uzynlygy birneme kiçi.

Derwezeli klapanlaryň köp artykmaçlygy barlygy sebäpli, olar giňden ulanylýar.Adatça, nominal ululygy ≥ DN50 turbageçiriji serişdäni kesmek üçin enjam hökmünde ulanylýar, hatda käbir ownuk diametrli turbalarda (DN15 ~ DN40 ýaly) käbir derwezeli klapanlar henizem saklanýar.

Derwezeli klapanlaryň käbir kemçilikleri hem bar:

1. Umumy ölçegler we açylyş beýikligi uly, zerur gurnama meýdany hem uly.

2. Açylyş we ýapmak prosesinde möhürlenýän ýüzleriň arasynda otnositel sürtülme bolýar we köýnegi uludyr, hatda çyzylmagyna sebäp bolýar.

3. Adatça, derwezäniň klapanlarynda iki sany möhürleýji jübüt bar, bu bolsa gaýtadan işlemekde, üwemekde we abatlamakda käbir kynçylyklary döredýär.

4. Açylyş we ýapmak wagty has uzyn.

1


Iş wagty: Awgust-24-2022